xs
xsm
sm
md
lg

กพร.จัดฝึกอบรมหลักสูตรจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ ให้แก่คนครัวบนเรือ เพื่อให้ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานในกิจการทางทะเล ค.ศ.2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)และพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือ ต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความพร้อมทั้งสถานที่และวิทยากร ดำเนินการฝึกอบรม สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ มีระยะเวลาการฝึก 42 ชั่วโมง โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐและเอกชน สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์