xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลชู"บ้านมั่นคง"แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ (กอช.) กล่าวถึงเป้าหมายของรัฐบาลต่อการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ทั้งในเขตเมืองและชนบท ว่า ตั้งเป้าไว้ที่ 1 ล้านครัวเรือน ภายในปี 2579 สานต่อแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (2560-2579) แยกเป็น แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อย หรือบ้านมั่นคง รวม 77 จังหวัด ประมาณ 7 แสนครัวเรือน และแผนพัฒนาผู้มีรายได้น้อยในชนบท หรือบ้านพอเพียง ใน 76 จังหวัด รวม 3.5 แสนครัวเรือน อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้างศูนย์พักคนไร้บ้านและพัฒนาศักยภาพการใช้ชีวิตในจังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น ปทุมธานี อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาการถือครองที่ดินและที่อยู่อาศัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมถึงข้อกฎหมาย จึงจำเป็นต้องใช้ความรอบคอบและระยะเวลาในการดำเนินการ จะเห็นได้ว่า รัฐบาลมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในทุกจังหวัด ทั้งในเรื่องการหาทางออกกับปัญหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการสร้างบ้านและชุมชนให้มีความเข้มแข็งผ่านโครงการบ้านมั่นคงและบ้านพอเพียง