xs
xsm
sm
md
lg

เพิ่มค่าตอบแทนเกษียณอายุ/ค่าชดเชยลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เริ่ม 27 ก.ย.62

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งสาระสำคัญของประกาศดังกล่าวได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 โดยปรับเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่ถูกเลิกจ้าง ซึ่งขยายสิทธิให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกัน ครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายของการทำงาน 300 วัน และลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชย 400 วัน รวมทั้ง เพิ่มค่าตอบแทนความชอบในการทำงานของลูกจ้างที่มีอายุงาน 20 ปี ขึ้นไป และพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุตามข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายของการทำงาน 400 วัน ซึ่งสิทธิการได้เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทำงานนี้ จะมีผลใช้บังคับแก่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้เป็นต้นไป

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวต่อไปว่า ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งให้ข้อมูลทั้งในส่วนของหลักการ เหตุผล และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องภายใต้ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยสามารถสอบถามได้ที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร. 02 245 9559 หรือสายด่วน 1506 กด 3