xs
xsm
sm
md
lg

กษ.สั่งกรมข้าวเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว 21,000 ตัน แจกชาวนาประสบภัยพิบัติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการข้าวเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้แจกจ่ายชาวนาที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งปีนี้เกิดทั้งภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง แล้วกลับเป็นเกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน ทำให้นาข้าวเสียหายจำนวนมาก ขณะนี้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายทุกจังหวัด เพื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิต โดยกรมส่งเสริมการเกษตรรายงานผลสำรวจเบื้องต้นว่า ฤดูเพาะปลูกปี 2562/2563 เกิดผลกระทบกับนาข้าว 24 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี รวมพื้นที่ 2,587,138 ไร่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 383,214 ราย

ทั้งนี้ ได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว 21,000 ตัน เพื่อสนับสนุนแบบให้เปล่าแก่เกษตรกร 102,500 ครัวเรือน แบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หรือ กข15 ) 15,000 ตัน ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 62,500 ครัวเรือน ในพื้นที่ 1 ล้านไร่ 14 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ สำหรับนำไปใช้เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปี 2563/64 ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงเตรียมไว้ 6,000 ตัน ให้เกษตรกรผ 40,000 ครัวเรือน ในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน 11 จังหวัด สำหรับนำไปใช้เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2563 ดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

ทางด้านนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ชาวนาที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มพันธุ์ข้าวหอมมะลิและกลุ่มพันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปี 2562/2563 ต่อกรมส่งเสริมการเกษตรและเป็นเกษตรกรที่แปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562 ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2562 สำหรับการดำเนินการจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรไร่ละ 15 กิโลกรัม ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบภัยพิบัติไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ หลังจากสำรวจความเสียหายและจัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่งบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กรมการข้าว เพื่อจัดทำแผนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว

พร้อมกันนี้ จะให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว กำกับ ดูแล ติดตามการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ไปเพาะปลูก ให้คำแนะนำการใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราปลูกที่เหมาะสม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการรักษาสมดุลการผลิตข้าว