xs
xsm
sm
md
lg

"สนธิรัตน์"สั่งซ้อมแผนรับมือสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (19 ก.ย.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ประจำปี 2562 พร้อมหน่วยงานภายในกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ร่วมซักซ้อมแผนฯ โดยจำลองสถานการณ์สมมุติด้านพลังงานเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วน

สืบเนื่องจากกรณีบริษัทน้ำมัน Aramco ของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตี ทำให้กระทรวงพลังงานตระหนักถึงความสำคัญของแผนรับมือสถานการณ์ เพราะพลังงานถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่งที่ใช้ในการขนส่งสินค้าและการคมนาคม โดยภารกิจของกระทรวงพลังงานคือการรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของพลังงานทุกประเภท และจัดสรรให้ทุกภาคส่วนมีใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการเมื่อเกิดสถานการณ์ความไม่สงบตามจุดต่างๆ ของโลก ที่จะส่งผลต่อแหล่งผลิตหรือส่งออกเชื้อเพลิงด้านพลังงาน จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ฝึกปฏิบัติวิธีการสั่งการและการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการด้านพลังงานเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้จำลองสถานการณ์การปิดช่องแคบฮอร์มุซ อันเกิดจากเหตุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลเตหะรานของอิหร่าน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของไทยหายไปถึง 62% ต่อวัน และทำให้มีปริมาณน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ จนต้องมีการประกาศใช้มาตรการปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบริหารจัดการแบ่งสรรปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภาคส่วนที่มีความสำคัญและเพื่อความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ สถานการณ์ดังกล่าวได้ถูกจำลองเพิ่มเติมให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหลายๆ ภาคส่วน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานการณ์ร่วมกันระหว่างกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ได้เชิญหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการซักซ้อม กว่า 33 หน่วยงาน เพื่อระดมความคิดวางแผนแนวทางในการบริหารการจัดสรรปันส่วนน้ำมันให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกัน เพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงทดสอบกระบวนการการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยแนวทางการตัดสินใจจากการซ้อมแผนฯ จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศต่อไป