xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญพระราชกระแสชมเชยและสิ่งของพระราชทานมอบแก่นายแพทย์จิตอาสาฯ เรือนจำกลางบางขวาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารถนาให้ประชาชนทุกคนร่วมกันทำความดี และพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทำความดี มีจิตอาสา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนคนอื่นในการมีจิตอาสาทำความดี เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงชมเชยและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายแพทย์จิตอาสาที่ทำความดี

วันนี้ (18 ก.ย.62) เวลา 15.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงชมเชยและสิ่งของพระราชทาน หมวก ผ้าพันคอ บัตรจิตอาสา และกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นายแพทย์วิโรจน์ อิงคไพโรจน์ แพทย์จิตอาสาที่อุทิศตนในการให้การตรวจรักษาแก่ผู้ต้องขังที่เรือนจำกลางบางขวาง หลังจากเกษียณอายุราชการ เมื่อปี 2536 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 29 ปี โดยไม่คิดค่าตอบแทน นับว่าเป็นนายแพทย์ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน ด้วยกำลังกายกำลังใจ สติปัญญา และมีเมตตาจิตในการตรวจรักษาพยาบาลคนไข้โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ นับเป็นแพทย์ที่มีจิตอาสา สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้นแบบในการทำความดี เพื่อเป็นตัวอย่างของการมีจิตอาสาในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อไป