xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เผยสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด รถผ่านไม่ได้ 46 สายทาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ (12 ก.ย.62 เวลา 08.00 น.) มีถนนทางหลวงชนบทประสบอุทกภัย 4 จังหวัด คือ จ.ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 53 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 46 สายทาง ดังนี้

1.จังหวัดร้อยเอ็ด
รอ.4078 แยก ทล. 2046 - บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ

รอ.4035 แยก ทล. 2044 - บ้านโคกสี อ.โพนทอง,เมยวดี

รอ.5069 แยก ทช.รอ.2027- บ้านโพธิ์ตาก อ.เสลภูมิ

รอ.4042 แยก ทล. 2043 - บ้านโพนเมือง อ.อาจสามารถ

รอ.3013 แยก ทล. 202 - บ้านอาจสามารถ อ.สุวรรณภูมิ,อาจสามารถ (ผ่านได้)

รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร

รอ.4026 แยก ทล.2044 บ้านบัวคำ อ.เชียงขวัญ (ผ่านได้)

รอ.5001 แยก ทช.รอ.4026 - บ้านเกษมสุข อ.เชียงขวัญ (ผ่านได้)

รอ.4053 แยก ทล. 2044 - พนังกั้นน้ำชี อ.ธวัชบุรี (ผ่านได้)

รอ.4046 แยก ทล. 2043 - บ้านท่าลาด อ.พนมไพร

รอ.021 สะพานชุมชนบ้านท่าค้อ อ.เสลภูมิ

รอ.024 สะพานข้ามห้วยขี้ลิง อ.เชียงขวัญ

2.จังหวัดอุบลราชธานี

อบ.4026 แยก ทล. 2050 - บ้านโอด - บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง

อบ.2117 แยก ทล. 23 - บ้านโนนรัง - บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน

อบ.4012 แยก ทล. 2050 - บ้านม่วงโคน อ.ตระการพืชผล,ตาลสุม

อบ.2014 แยก ทล. 23 – บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ

อบ.2045 แยก ทล. 23 - บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง

อบ.2084 แยก ทล. 23 – บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง

อบ.4086 แยก ทล.2413 – บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน

อบ.4087 แยก ทล. 2413 – บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ

อบ.2044 แยก ทล. 23 - บ้านไทย อ.เขื่องใน

อบ.5042 แยก ทช.อบ.4041 - บ้านนาคาย อ.ดอนมดแดง

อบ.2013 แยก ทล. 24 - บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม

อบ.2037 แยก ทล. 23 – บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน

อบ.4031 แยก ทล. 2182 - บ้านนาโพธิ์ อ.เดชอุดม

อบ.3092 แยก ทล. 217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร

อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 – บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร

อบ.4038 แยก ทล. 2173 - บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร

อบ.4068 แยก ทล. 2182 - บ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม

อบ.5071 แยก ทช.อบ.4031 – บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม

อบ.3039 แยก ทล. 217 - บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร

อบ.3050 แยก ทล. 217 - บ้านห้วยขาม อ. สว่างวีระวงศ์

อบ.4005 แยก ทล. 2050 - บ้านสะพือ อ.เมือง,ตาลสุม,พิบูลมังสาหาร,ศรีเมืองใหม่ (ผ่านได้)

อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี - อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมือง - วารินชำราบ

อบ.4019 แยก ทล.23- บ้านปลาฝา อ.นาเยีย

อบ.3054 แยก ทล. 217 – บ้านเสาเล้า อ.สว่างวีระวงศ์

อบ.010 สะพานลำโดมใหญ่ อ.พิบูลมังสาหาร (ผ่านได้)

อบ.5008 แยก ทช.อบ.4005-บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมืองใหม่

อบ.3059 แยก ทล.217-บ้านทุ่งเพียง อ.สว่างวีระวงศ์

อบ.5105 แยก ทช.อบ.2060-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง

3.จังหวัดอำนาจเจริญ

อจ.6014 แยกถนนเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ - บ้านหัวตะพาน อ.หัวตะพาน,ป่าติ้ว

อจ.4023 แยก ทล.2134- บ้านหนองช้างน้อย อ.พนา, ม่วงสามสิบ

อจ.4003 แยก ทล. 2210 - บ้านตำแย อ.หัวตะพาน,ม่วงสามสิบ

อจ.6021 ถนน อบจ.อจ บ้านนาโนน - บ้านหนองมะแซว อ.พนา,เหล่าเสือโก้ก

อจ.4004 แยก ทล. 2134 - บ้านน้อยหม้อทอง อ.พนา (ผ่านได้)

4.จังหวัดยโสธร

ยส.2005 แยก ทล. 23 - บ้านเชียงเพ็ง อ.คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว

ยส.4010 แยก ทล.2083 – บ้านหัวดอน อ.มหาชนะภัย

ยส.3012 แยก ทล. 202 - บ้านทรายมูล อ.ป่าติ้ว,เมือง, ทรายมูล

ยส.2023 แยก ทล. 23- บ้านท่าเยี่ยม อ.เมือง (ผ่านได้)

ยส.4014 แยก ทล. 2083 - บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย

ยส.2015 แยก ทล. 23 (กม.ที่ 226+350) - บ้านปอแดง อ.คำเขื่อนแก้ว

ยส.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย

ยส.010 สะพานแสนสุข – ยโสธร อ.พนมไพร

ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ก่อน และจัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ ขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย และโปรดสังเกตป้ายเตือนหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง