xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสโลวักและวันเอกราชสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (1 กันยายน 2562) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน 2562 ความว่า

ฯพณฯ ซูซานา ชาปูโตวา
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก
กรุงบราติสลาวา

ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวสโลวัก

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน 2562 ความว่า

ฯพณฯ นาชัฟคัต มีร์ซีโยเยฟ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
กรุงทาชเดนต์

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถาน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอุซเบกิสถานจะเจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว