xs
xsm
sm
md
lg

รมว.มหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเวลา 09.00 น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 (5th ASEAN Mayors Forum : AMF) โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.เบอร์นาเดีย อิราวาตี จันดราเดวี เลขาธิการ UCLG ASPAC นางอาร์มิดา ซัลเซียะฮ์ อาลิสจะฮ์บานา เลขาธิการบริหาร ESCAP นางเปียร์กา ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพการประชุม ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ความสำคัญของการพัฒนาระดับท้องถิ่น สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ โดยสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วม (Localizing SDGs) อันจะทำให้ SDGs มีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผ่านการสร้างกลไกการถ่วงดุลของการใช้อำนาจรัฐและกิจกรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง อีกทั้งยังส่งเสริมหลักการไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังยกตัวอย่างการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย ซึ่งอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) โดยผลักดันให้การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างพอประมาณและมีเหตุผล

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนเมืองและผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ร่วมกันถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน ภายใต้องค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ สร้างความยั่งยืนเพื่ออาเซียนที่ยั่งยืน (สร้างความยั่งยืนในทุกมิติ) ก้าวไกลไปสู่ดิจิทัลอาเซียน (การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต) และร่วมมือร่วมใจไปสู่อาเซียนที่ไร้รอยต่อ (เสริมสร้างความเชื่อมโยง)

นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียนและกรอบความร่วมมืออื่น เช่น เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน การพัฒนาการขยายตัวของตัวเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความท้าทายร่วม อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างนายกเทศมนตรีทั้งในอาเซียนและพันธมิตรต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญและผลักดันในฐานะประธานอาเซียน ปี 2562 อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ นายกเทศมนตรี และผู้นำรัฐบาลท้องถิ่น จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนในประเทศไทย องค์การสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศระดับประเทศและระดับเมือง หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 300 คน

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม ผู้นำเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะออกแถลงการณ์การประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ครั้งที่ 5 ร่วมกัน โดยจะนำผลการประชุมและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมไปใช้เป็นกรอบการทำงานระดับอื่น รวมถึงการประชุม Asia-Pacific Urban Forum ครั้งที่ 7 จัดโดย UNESCAP ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคมนี้ ต่อไป