xs
xsm
sm
md
lg

มหาดไทยพร้อมเดินหน้ามาตรการเศรษฐกิจ เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงมหาดไทย ว่า วันนี้ (16 ส.ค.) ที่ประชุมการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) มีวาระเกี่ยวกับการดำเนินการมาตรการเศรษฐกิจ ซึ่งมีกรอบ 7 ด้าน เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานรากที่จะต้องใช้กลไกไปทำให้ดีขึ้น ทางด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องพิจารณาว่าจะสามารถทำแผนงานโครงการเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐ กระทรวงมหาดไทยมีเงินสะสมอยู่ที่ท้องถิ่น จะต้องหาแนวทางว่าจะใช้ได้อย่างไร และต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และทำแผนงานเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี ซึ่งวันนี้กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาแล้ว ทั้งเรื่องบัตรสวัสดิการคนจน การดูแลผู้สูงอายุ และบางส่วนเป็นโครงการที่ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ เช่น โครงการชะลอหนี้ของ ธ.ก.ส. และวีซ่าฟรีสำหรับบางประเทศ ที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องไปออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับ

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยจะหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อลดรายจ่ายของเกษตรกรว่าจะใช้เงินจากท้องถิ่นหรือจะขอจากรัฐบาล รวมถึงงานโอทอปที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ที่มีแนวทางจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย