xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์สั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้านำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติให้เห็นผลโดยเร็ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำนโยบายที่เกี่ยวข้องไปสู่ภาคปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทุกระดับ เพราะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกอบด้วย การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชน การพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย (โชห่วย) เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริการจัดการ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ และสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยกำหนดเป้าหมายไว้จำนวน 10,000 ราย การพัฒนาช่องทางการตลาดและรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP Select และส่งเสริมการสร้างและขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ สามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศได้แล้วจำนวน 32 ธุรกิจ ใน 32 ประเทศ

ขณะเดียวกัน จะต้องเร่งสร้างพัฒนาศักยภาพแก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทยทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่น และเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและเครือข่ายออนไลน์มาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ อำนวยความสะดวก และขยายช่องทางการตลาด (e-Commerce) เพื่อสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ซึ่งเชื่อมั่นว่า หากภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทยมีความเข้มแข็ง ก็จะส่งผลถึงความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศ