xs
xsm
sm
md
lg

วธ.เปิดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำองค์การศาสนา ศาสนิกชน และเยาวชนจากองค์การศาสนา องค์กรเครือข่าย ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน
               
นายอิทธิพล กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ให้คนไทยมีจิตสำนึก ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ สามัคคี แม้จะแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภิกาในบวรพระพุทธศาสนา ทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาอย่างเป็นอเนกอนันต์ ทรงยึดหลักธรรมคำสอนทางศาสนาในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยทั่วกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้ร่วมกับองค์การทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ และองค์กรเครือข่าย จัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์