xs
xsm
sm
md
lg

มติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้ง"วิรุฬห์-อุดม-จิรนิติ"เป็นตุลาการศาล รธน.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานัดประชุมเพื่อลงมติเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 3 คน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 200 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง และมาตรา 12 วรรคสอง และระเบียบศาลฎีกา ว่าด้วยการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 จากผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั้งสิ้นจำนวน 6 คน คือ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา นายทวีป ตันสวัสดิ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นายวิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นายปริญญา ดีผดุง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา

ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะแนน 3 คนแรกและมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่มีอำนาจหน้าที่เข้าประชุมและลงมติในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้แก่ นายวิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา และนายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

ทั้งนี้ ศาลฎีกาจะเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปยังวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 วรรคแปด ต่อไป