xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ – ลดผลกระทบภัยแล้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ภัยแล้งเป็นภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้

ภาคประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เปิดปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง ใช้ภาชนะรองน้ำ พร้อมนำน้ำที่เหลือไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เตรียมภาชนะไว้กักเก็บน้ำ โดยจัดหาและซ่อมแซมให้พร้อมสำหรับสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภค เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ โดยติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่ก๊อกน้ำ ฝักบัว หรือชักโครก เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำและลดปริมาณการใช้น้ำ รวมถึงหมั่นตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ โดยปิดก๊อกน้ำทุกตัว จดเลขมาตรวัดน้ำไว้ หากตัวเลขเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีน้ำรั่วซึมให้รีบดำเนินการซ่อมแซม

นอกจากนี้ เกษตรกรควรรักษาความชื้นในดิน โดยการไถพรวนดินอยู่เสมอ ไม่เผาตอซัง รวมถึงนำวัสดุมาคลุมหน้าดิน อาทิ ฟางข้าว แกลบพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำ และแผนการจัดสรรน้ำในพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ รวมถึงสร้างระบบกักเก็บน้ำในพื้นที่ และนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ตามหลัก 3R (Reduce,Reuse,Recycle) รวมถึงการวางแผนการใช้น้ำให้สอดคล้องกับแผนการจัดสรรน้ำและปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่จะช่วยลดผลกระทบวิกฤตขาดแคลนน้ำได้