xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ ประกาศวุฒิสภาแต่งตั้ง ขรก.รัฐสภาฝ่ายการเมือง 8 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภาเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๒ (๖) (๑๖) (๒๓) และมาตรา ๙๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง จำนวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. นายบุญส่ง น้อยโสภณ  ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
๒. นายภูริพัฒน์ ถนอมศรีอุทัย ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
๓. นางสาวศรีสอางค์ ปึงปิยะกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศวุฒิสภาเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ความว่าตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามความในมาตรา ๑๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๒ (๒) (๔) (๑๒) (๑๔) (๒๑) และมาตรา ๙๕ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา 
๒. นางบุญพา ลิมปะพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา 
๓. นางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรองประธานรัฐสภา 
๔. นายศิรัส ตามสกุล ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานวุฒิสภา 
๕. นายเมธี ยะรังษี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา