xs
xsm
sm
md
lg

ฝ่ายค้านเตรียม 6 ประเด็นอภิปรายนโยบายรัฐบาล แบ่ง 4 กลุ่มอภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยกรอบการอภิปรายของฝ่ายค้าน ว่า ขณะนี้มี ส.ส.เสนอตัวขออภิปรายแล้วประมาณ 50 คน ใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ด้านเศรษฐกิจ จะเป็นการอภิปรายปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ระบบคมนาคมขนส่ง รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง การส่งออก การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนของรัฐบาล 2. ด้านการเมือง เกี่ยวกับการใช้กฎหมาย หลักธรรมาภิบาล ระบบคุณธรรม จริยธรรม ปัญหาการทุจริต การแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงการอภิปรายคุณสมบัติของรัฐมนตรี 3. ด้านความมั่นคง เรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชนและการควบคุมสิทธิเสรีภาพในสื่อสังคมออนไลน์ 4. ปัญหาสังคม เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข เด็ก สตรี คนชรา ยาเสพติด ความไม่พร้อมของประเทศไทยเรื่องการเปิดเสรีกัญชา ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 5. ด้านการศึกษา และ 6.การกระจายอำนาจ โดยมีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้อภิปรายเปิดประเด็น และสรุปปิดในช่วงท้าย

ส่วนการอภิปรายในประเด็นคุณสมบัติรัฐมนตรี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม 3 ป. ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กลุ่มรัฐมนตรีที่มีคดีค้างเก่า ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และน.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กลุ่มผู้ต้องหาคดีกบฎ ประกอบด้วย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกลุ่มถือหุ้นสื่อ ประกอบด้วย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี