xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์ส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจชุดสังฆทาน ย้ำสร้างความเป็นธรรมให้ผู้บริโภค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 16-17 กรกฎาคมนี้ ผู้บริโภคจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรมการค้าภายในจึงส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาและกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาเครื่องสังฆภัณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภค

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าประเภทชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ.2562 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและบริการ ให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย นอกจากนี้ รายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการตรงตามป้ายแสดงราคา ต้องไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือบริการที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และห้ามปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ขณะเดียวกัน ขอให้ประชาชนร่วมเป็นผู้บริโภคยุคใหม่ "ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้" ก่อนตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย รายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ และตรวจสอบสินค้าที่บรรจุว่าตรงกับรายการสินค้าที่แสดงไว้หรือไม่ เพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า หากพบการกระทำผิดดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ