xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.แจงหลักเกณฑ์-วิธีกรอกบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวรัญ มณีศรี เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการกรอกบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการสัมมนา เรื่องบทบาทหน้าที่ของ ส.ส. กับการสนับสนุนการดำเนินงาน และการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่า ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นไปตามที่ ป.ป.ช. กำหนด ในมาตรา 102 คือ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องยื่นบัญชีต่อ ป.ป.ช. โดยให้ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ถัดจากวันที่มีหน้าที่ในแต่กรณี หากมีกรณีจำเป็นไม่อาจยื่นบัญชีต่อ ป.ป.ช.ได้ตามเวลา ต้องมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการยื่นบัญชี ไม่เกิน 30 วัน