xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบร่างแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (18 มิ.ย.) มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการจัดการทำแผนงานรวมถึงแผนปฏิบัติการ รวมทั้งจัดทำรายละเอียดเป้าหมายรายลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) พร้อมมอบหมายให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จัดทำการติดตามและประเมินผล เพื่อตอบผลสัมฤทธิ์ของ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)