xs
xsm
sm
md
lg

ยอดผลิตรถยนต์เดือน พ.ค.ลดลง 6.11% ส่งออกลดลง 3.58%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิตรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีทั้งสิ้น 181,338 คัน ลดลงช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.11 เนื่องจากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออกที่ลดลงร้อยละ 18.86 และร้อยละ 1.53 ตามลำดับ

ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 893,067 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.94

ด้านยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤษภาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 88,097 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 3.7 โดยยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้น จากเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงเติบโต การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังคงมีจำนวนมาก รวมทั้งการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 รถยนต์มียอดขาย 437,722 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 9.1 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 743,443 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.6

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนพฤษภาคม 2562 ส่งออกได้ 95,331 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.58 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชีย ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดยุโรป และตลาดอเมริกาเหนือ มีมูลค่าการส่งออก 48,649.82 ล้านบาท ลดลงจากร้อยละ 6.22

ทั้งนี้ เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 462,286 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2561 ในระยะเวลาเดียวกันร้อยละ 0.94 มีมูลค่าการส่งออก 233,850.62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.27