xs
xsm
sm
md
lg

กรมรางหารือ TDRI ปรับโครงสร้างค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้ถูกลง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางรางอยู่ระหว่างศึกษาระบบกํากับดูแลกิจการขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทย โดยภายในปีนี้คาดว่าร่างพระราชบัญญัติกำกับกิจการขนส่งทางรางจะได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ทำให้กรมการขนส่งทางรางมีบทบาทหน้าที่เต็มในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ภารกิจสำคัญลำดับต้นๆ ของกรมการขนส่งทางราง คือ การปรับปรุงอัตราค่าโดยสารใหม่ ล่าสุดมีแนวคิดว่าจะนำเงินภาษีที่จัดเก็บโดยท้องถิ่นจากการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีมาอุดหนุนอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า เพื่อให้ราคาถูกลง หรือพิจารณาจากกองทุนอื่นๆ นำมาดำเนินการลักษณะเดียวกัน

ด้านนายสุเมธ องกิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการขนส่ง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า ปัจจุบันประชาชนต้องแบกรับภาระค่าโดยสารรถไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,000-1,200 บาท หรือคิดเป็นกว่า 12,000 บาทต่อปี และหากนำอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าของไทยเทียบกับประเทศใกล้เคียงอย่างสิงคโปร์ ถือว่ามีราคาสูงกว่าประมาณร้อยละ 20 ดังนั้นภาครัฐจึงต้องออกนโยบายช่วยเหลือ โดยมองว่าควรเปิดให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายในการโดยสารรถไฟฟ้ามาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลประจำปี เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น และควรออกนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้หันมาใช้รถไฟฟ้า เพราะปัจจุบันด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง ทำให้ผู้ที่โดยสารรถไฟฟ้าส่วนมากเป็นคนชั้นกลาง

อย่างไรก็ตาม นอกจากอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งมาจากการที่ประชาชนมีการเดินทางข้ามระบบ ทำให้ต้องเสียค่าแรกเข้าเพิ่มเติม และส่งผลให้ประชาชนส่วนมากเดินทางตามแนวรถไฟฟ้าหลักที่เป็นระบบเดียวกันเท่านั้น ดังนั้นการพัฒนาตั๋วร่วมให้เป็นรูปธรรม จึงเป็นสิ่งเร่งด่วนที่ควรทำเช่นกัน