xs
xsm
sm
md
lg

กรมการศาสนาเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชา เชิญชวนชาวพุทธทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และวัดทั่วประเทศ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคมนี้ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

สำหรับปีนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานพร้อมพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประกวดบรรยายธรรม ประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ภายในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน โดยทูตานุทูตที่นับถือพระพุทธศาสนา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

สำหรับส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมยังวัดและสถานที่ที่มีความพร้อม มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดอาราธนาในพุทธศาสนพิธีและนิทรรศการวันวิสาขบูชา

ทั้งนี้ กรมการศาสนาได้จัดทำบัตรอวยพรวันวิสาขบูชาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ พร้อมใจกันทำความดี ลด ละ เลิกอบายมุข แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกัน