xs
xsm
sm
md
lg

กรมชลฯ ส่งรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง จ.อุบลราชธานี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสงยาง บ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 9,100 ลูกบาศก์เมตร เป็นโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน และอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานและพื้นที่ป่าสงวนดงภูหล่น ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อสูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ในที่สูง ก่อนจะปล่อยให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ แต่เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดสภาวะภัยแล้งขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำในบ่อบาดาลที่ขุดเจาะไว้ลดน้อยลง ประกอบกับไม่มีระบบกรองน้ำ จึงส่งผลให้น้ำที่สูบขึ้นมาใช้ มีสีแดงขุ่นและมีกลิ่นสนิม ราษฎรไม่สามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวได้ และเห็นว่ามีอ่างเก็บน้ำห้วยสงยางอยู่ในพื้นที่ จึงร้องขอให้กรมชลประทานเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยการวางระบบสูบน้ำ เพื่อทำการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสงยางขึ้นมาใช้แทนการสูบน้ำจากบ่อบาดาลเดิม

อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก และไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรทั้งหมู่บ้าน จึงได้เสนอแนะให้สร้างสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำโขงด้วยระบบท่อส่งน้ำ เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร วิธีการนี้จะทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของราษฎรได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน

นอกจากนี้ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ได้ร่วมกับทาง อบต.นาโพธิ์กลาง จัดส่งรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว