xs
xsm
sm
md
lg

ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนามสกุลดัง“ศรีเมือง”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.๑๓๔๖/๒๕๖๒ กองบังคับคดีล้มละลาย ๕ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ใจความว่า

ด้วย กรมสรรพากร โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายสมปอง ศรีเมือง จําเลย เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แล้ว

จําเลย เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๖มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑๓/๑๔๕ ซอยเคหะคลองเตย ๓ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้ หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๔/๑ แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา ๑๗๓/๑แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดีซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา ๒ เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เบญจา สุภานนท์
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์