xs
xsm
sm
md
lg

กรมทรัพยากรน้ำยันนอกเขตชลประทานมีน้ำพอใช้อุปโภค-บริโภค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า ฤดูร้อนปี 2562 จะยาวนานถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม จากนั้นจะเริ่มมีฝนตกก่อนเข้าสู่ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม เพื่อช่วยบรรเทาสภาพอากาศที่ร้อนจัดและเกิดความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ลงได้ ซึ่งช่วงเวลาที่เหลืออีก 1 เดือน วางแผนบริหารจัดการสำรองน้ำไว้ใช้กรณีฤดูฝนมาช้าประมาณเดือนมิถุนายนรองรับแล้ว
ส่วนในพื้นที่นอกเขตชลประทานพื้นที่เกษตรน้ำฝน 119 ล้านไร่ มีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ในการอุปโภค-บริโภคเป็นหลัก โดยเบื้องต้นเหลือปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเพียงพอแน่นอน
ขณะที่ นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ได้เตรียมจุดจ่ายน้ำถาวร 132 จุด เพื่อให้บริการน้ำสะอาดประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ เร่งรัดการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน2562 จำนวน 737 แห่ง จัดหน่วยนาคราชลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำประชาชนซ่อมบำรุงดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมนำรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลผลิตน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำบริโภคเพื่อบรรเทาภัยแล้งปีนี้ด้วย