xs
xsm
sm
md
lg

ส.ป้องกันทารุณสัตว์ฯ ร้องกรมปศุสัตว์ตรวจสอบคาเฟ่แมว-สัตว์เลี้ยงปฏิบัติตาม กม.หรือไม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) พร้อมด้วย น.ส.ชัญญา ผาสุพงษ์ กรรมการและหัวหน้าฝ่ายร้องทุกข์สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์กรเครือข่ายพันธมิตรร่วม เข้ายื่นจดหมายต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยมี นายธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาตรวจสอบกรณีคาเฟ่ แมว และคาเฟ่สัตว์เลี้ยงอื่น ว่าเป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557  และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ทั้งนี้ ขอให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ 1.พิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีคาเฟ่แมว ย่านวัชรพล และคาเฟ่ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอื่นทั้งหมด ว่า มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมและมีการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่อย่างไร 

2.ขอให้มีการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองสัตว์ให้รอดพ้นจากการทารุณกรรมและมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมอย่างแท้จริง