xs
xsm
sm
md
lg

ศาลมีคำสั่งให้ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ (เลขประจำตัวประชาชน 3-1014-00913-14-8) เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง ระบุใจความว่า

ด้วย หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง ยื่้นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง

ศาลไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็ฯว่า หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ มีหลอดเลือดสมองอุดตัน และมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติด้วยตนเอง เข้าลักษณะเป็นบุคคลวิกลจริตและไม่สามารถประกอบกิจการงานใดๆ ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 ผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้ดูแลหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ กรณีมีเหตุสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1463 และให้ผู้ร้องเป็นผู้มีอำนาจจัดการสินสมรสระหว่างหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ กับนางโรจนา สวัสดิวัตน์ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/17

จึงมีคำสั่งว่า หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ (เลขประจำตัวประชาชน 3-1014-00913-14-8) เป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งหม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง เป็นผู้อนุบาล และเป็นผู้มีอำนาจจัดการสินสมรสระหว่างหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ กับนางโรจนา สวัสดิวัตน์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1463 และมาตรา 1598/17