xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระสังฆราชประทานผ้าไตรอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระเมตตาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข้าเฝ้าและรับประทานผ้าไตร ภายในพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

โดยสมเด็จพระสังฆราชประทานผ้าไตรแก่วัดศูนย์กลาง กรุงเทพมหานคร ฝ่ายมหานิกาย จำนวน 1 ไตร ฝ่ายธรรมยุต จำนวน 1 ไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน 76 ไตร และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ไตร รวมทั้งสิ้น 82 ไตร เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ วัดที่จัดโครงการ นับเป็นพระกรุณาธิคุณ เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างหาที่สุดมิได้

สืบเนื่องจากการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 2–16 พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 15 วัน กำหนดให้แต่ละจังหวัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ฝ่ายคฤหัสถ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นเลขานุการโครงการฯ

ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯเพิ่มเติมจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ณ วัดศูนย์กลางในระดับจังหวัด และระดับอำเภอทั่วประเทศ