xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้บุคคลช่วยทีมหมูป่า 187 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน ความว่า ตามที่ได้เกิดเหตุผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังปิดทางออกในถ้ำหลวงวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนนานางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ซึ่งผู้ประสบภัยดังกล่าวไม่สามารถเดินทางออกจากถ้ำหลวงได้ จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างรีบด่วน โดยในเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีบุคคลจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศร่วมปฏิบัติการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นจากการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ ทุ่มเทแรงกาย และสติปัญญาตลอดจนกำลังทรัพย์ แม้จะรู้ว่าการปฏิบัติการดังกล่าวนั้นมีความยากลำบาก และเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตก็ตาม จนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดออกจากถ้ำหลวงได้เป็นผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่า ประเทศไทยมีการบริหารจัดการที่ดี มีแบบแผนและการประสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศจนสามารถคลี่คลายสถานการณ์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดพ้นจากการบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตได้ในที่สุดนั้น

รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า บุคคลที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวเป็นผู้กระทำความดีความชอบ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ จึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 187 ราย