xs
xsm
sm
md
lg

"กลินท์ สารสิน"นั่ง ปธ.หอการค้าไทยอีกสมัย พร้อมสานต่อ"ไทยเท่"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทยครั้งที่ 53 มีมติเลือกคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระลงในวันที่ 24 มีนาคมนี้ พร้อมแต่งตั้งตนเป็นประธานต่ออีก 1 วาระ หรือ 2 ปี โดยคณะกรรมการชุดใหม่จะขับเคลื่อนแผนงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สมาชิก เช่น นำเทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดผลจริง ควบคู่กับการนำแนวคิด "ไทยเท่" เข้ามาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

นายกลินท์ กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้จะทำงานสานต่อแนวทางการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งแผนการขับเคลื่อนในปี 2562-2563 จะสานต่อทั้งที่หอการค้าดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการกับภาครัฐ และโครงการที่จะติดตามผลักดันให้ภาครัฐดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการจะทำงานแบบลงลึกในแต่ละด้านมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 100,000 รายทั่วประเทศ

สำหรับช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งวาระปี 2560-2561 คณะกรรมการหอการค้าไทยได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการต่างๆ ผ่านการร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีบทบาทในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนร่วมผลักดันข้อเสนอทางเศรษฐกิจและสังคมต่อภาครัฐ จัดทำยุทธศาสตร์หอการค้าไทยมุ่งสู่การค้าและบริการ 4.0 เพื่อเป็นแผนดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เน้นการค้าและการลงทุน การเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการให้บริการสมาชิก ผลักดันให้ใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิด "ไทยเท่"

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งสถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะการค้าและการลงทุน ยุทธศาสตร์ผลไม้ไทยครบวงจร, โครงการคืนภาษี การเสริมศักยภาพผู้ประกอบการผ่านโครงการบิ๊กบราเตอร์ โครงการไทยเท่ทั่วไทย หอการค้าแฟร์ จัดทำดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจตัวใหม่ เช่น ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีก ดัชนีภาคบริการ โครงการลดความเหลื่อมล้ำ เช่น 1 ไร่ 1 แสน, 1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน, 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น