xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบ"เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" 3 แห่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ดบีโอไอ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคให้เป็นแหล่งรองรับและเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) คณะกรรมการจึงเห็นชอบให้กำหนดพื้นที่เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

สำหรับกิจการใดที่เป็นกิจการเป้าหมายในพื้นที่ EECi แต่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ โดยจะต้องยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มตามมาตรการ EEC ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และย้ายไปตั้งในเขต EECi ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ซึ่งนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์พื้นฐานแต่ละประเภทแล้ว ยังจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 2-4 ปี และบางกิจการจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มอีกด้วย

กิจการเป้าหมายที่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมดังกล่าวได้ เช่น กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีชีวภาพ บริการออกแบบทางวิศวกรรม บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ บริการสอบเทียบมาตรฐาน สถานฝึกฝนวิชาชีพ กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย เป็นต้น

นางสาวดวงใจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเพียงแห่งเดียว คือ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ดังนั้น การกำหนดพื้นที่เพิ่มเติมครั้งนี้นอกจากจะช่วยทำให้นักลงทุนมีทางเลือกเพิ่มยังจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคมีโอกาสลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาง่ายขึ้นสามารถเข้าถึงนวัตกรรมใหม่สะดวกขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถสร้างรายได้ที่สูงขึ้นได้ต่อไปในอนาคต