xs
xsm
sm
md
lg

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ช่วยราชเลขาฯ เปิดหลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ 15 มีนาคม 2562 เวลา 07.59 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 3/62 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ โรงยิม กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนแล้ว กว่า 4 ล้านคนทั่วประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยแบ่งจิตอาสาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ และจิตอาสาภัยพิบัติ
การฝึกอบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ได้ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ระยะเวลารวม 6 สัปดาห์ ณ พื้นที่ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมจิตอาสาต้นแบบ เป็นรากแก้วที่จะนำความรู้ และความเข้าใจ ในคำว่าจิตอาสา ไปขยายผลต่อไป เป็นจิตอาสาต้นแบบ ที่มีองค์ความรู้ มีวินัย และมีบุคลิกภาพดีที่จะเป็นแกนให้กับประชาชนจิตอาสาในการทำกิจกรรมจิตอาสาต่อไป และเตรียมความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ จากภัยพิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้
สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 466 คน แบ่งเป็น เพศชาย 311 คน และเพศหญิง 155 คน ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานราชการต่าง ๆ และภาคเอกชน โดยเนื้อหาของหลักสูตรมี 6 หมวดวิชา คิดเป็น 462 ชั่วโมง ดังนี้ 1.วิชาทหารทั่วไป และความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย 2.วิชาอุดมการณ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 3.วิชาอบรมความรู้จิตอาสา 4.วิชาชีพเลือก ใช้กรณีเกิดภัยพิบัติ 5.วิชาศาสตร์พระราชา และ 6.วิชาการศึกษาดูงาน ซึ่งในการฝึกอบรมนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สำหรับใช้ปรับปรุงเรือนนอน โรงประกอบเลี้ยง อาคารอเนกประสงค์ ห้องสุขา และส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความสะดวกสบายตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
หลังจบการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จิตอาสาทุกคนจะสามารถทำงานเป็นทีม และนำไปอบรมขยายผลในหน่วยงานของตนเอง สามารถนำความรู้ที่อบรมขยายผลในพื้นที่เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเป็นหน่วยล่วงหน้าที่มีความพร้อม สามารถช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ทั่วประเทศ และสามารถเป็นครูหรือผู้ช่วยครู ในการฝึกหลักสูตรจิตอาสา โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับพระราชทานเครื่องหมายจิตอาสาอันทรงเกียรติประดับกับชุดเครื่องแบบต่อไป