xs
xsm
sm
md
lg

ก.เกษตรฯ ปล่อยคาราวานเครื่องจักรกล-รถบรรทุกน้ำช่วยภัยแล้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยแล้งตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการป้องกันและบรรเทาแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จัดการน้ำในพื้นที่ให้เพียงพอต่อความต้องการ

ด้านนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มมีสภาพอากาศที่แล้งแห้ง และบางพื้นที่มีโอกาสเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ โดยลักษณะเช่นนี้จะทำให้ในช่วงเวลากลางวันอุณหภูมิสูงขึ้นและอากาศร้อนจัด ปริมาณน้ำทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชลประทานลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นอกจากนี้ จากสภาวะดังกล่าวอาจทำให้อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ซึ่งเป็นสาเหตุให้สัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เกิดความเครียด อ่อนแอ และตายได้ พร้อมเตือนเกษตรกรให้หาวิธีการป้องกัน แก้ไข และหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น