xs
xsm
sm
md
lg

ลำพูนประกาศปิดป่า หวังแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประกาศจังหวัดลําพูน เรื่อง ห้ามเข้าพื้นที่ป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ (ปิดป่า)

ด้วยสถานการณ์ไฟป่าและการเผาในที่โล่งแจ้งในพื้นที่ป่าไม้มีสถิติสูงขึ้น ประกอบกับสภาพ อากาศเข้าสู่ฤดูร้อนจึงอาจทําให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น และยังมีประชาชนบางกลุ่มเข้าไปหาของป่า ล่าสัตว์ เพื่อดํารงชีพหรือเพื่อการค้า และมีการจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลาม เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ ซึ่งถือเป็นความผิด มีโทษตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 หมวด 5 การแผ้วถางป่า มาตรา 54(30) พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 หมวด 2 การควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 14 และพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 หมวด 3 การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ มาตรา 16 และ 18 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 21 และ 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ. 2550 จึงออกประกาศห้ามเข้าพื้นที่ป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ (ปิดป่า) โดยมีแนวทาง ดําเนินการ ให้ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าระดับอําเภอ ดังนี้

1.ห้ามบุคคลใดๆ เข้าไปในพื้นที่ป่า จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยให้ลงทะเบียน ณ ที่ทําการกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน

2.จัดชุดปฏิบัติการร่วม ประกอบด้วย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครอื่น หรือราษฎรจิตอาสา จัดตั้งด่าน จุดสกัด ตรวจตราเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นที่ป่า ประชาสัมพันธ์ ห้ามเข้าพื้นที่ป่าเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ และก่อให้เกิดไฟป่า หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ สองปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ หนึ่งหมื่นบาท ถึงสองล้านบาท

3.จัดชุดปฏิบัติการร่วมฯ ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวน และดับไฟป่า และหากพบเห็นไฟไหม้ป่า บริเวณใดให้ช่วยกันดับเสียแต่ต้น เพื่อไม่ให้ไฟป่าขยายออกเป็นวงกว้าง หากไฟป่ารุนแรงไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้งหน่วยควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดลําพูนที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ระงับดับไฟป่าทันที

ทั้งนี้ หากศูนย์อํานวยการฯ ระดับอําเภอ ไม่สามารถควบคุมได้ให้แจ้งศูนย์อํานวยการฯ จังหวัดลําพูน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ต่อไป

4.หากพบการบุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่า หรือเผาป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินคดีตามความผิดที่เกิดขึ้น

5.จัดทําแนวกันไฟ ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ สนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยพิจารณาดําเนินการในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิด ไฟป่าทุกพื้นที่

6.นายกเทศมนตรีเมืองลําพูน นายกเทศมนตรีตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศ อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน