xs
xsm
sm
md
lg

พ่อเมืองเชียงใหม่กำชับเคร่งครัดมาตรการ"เมืองปลอดฝุ่น"61 วันห้ามเผาเด็ดขาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดมาตรการจังหวัดเชียงใหม่เมืองปลอดภัยจากฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำห้ามเผาทุกพื้นที่ ทุกประเภท ทั้งเศษวัสดุ และขยะมูลฝอยในที่โล่งทั้งในเขตเมือง และเขตชนบททั้งในสถานที่ราชการ เอกชน ที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่เกษตรกรรม บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่นๆ รวมถึงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง หรือการชิงเผา ในระยะนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะประเมินสถานการณ์ฝุ่นละอองอีกครั้ง หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จะยังคงมาตรการนี้ต่อไปจนกว่าสภาพอากาศจะเป็นปกติ

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 เมษายน 2562 ภายใต้ชื่อ "61 วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี" ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด สำหรับผู้ที่พบเบาะแสและพบการเผาทั้งในที่โล่งหรือพื้นที่ป่า สามารถแจ้งได้ที่ 0-5323-2019, 0-5311-2725 หรือ สายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง