xs
xsm
sm
md
lg

สนช.เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ขายฝาก เป็นกฎหมาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมสภานิติบัญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นพิเศษ วันนี้ (31 ม.ค.) มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำคัญหลายฉบับ ที่คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ได้แก่ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. … โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบวาระ 3 ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนน 152 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 6 เสียง

ทั้งนี้ นับเป็นความก้าวหน้าการปฏิรูปของคณะสงฆ์ 1 ใน 6 ด้าน ที่มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้มีการปฏิรูป เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับโบราณราชประเพณีและมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ของคนในชาติ ให้มีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ให้มีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ประกอบด้วย ประธานกรรมการรูปหนึ่ง ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอำนาจและหน้าที่ เช่น กำหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ควบคุม ดูแลและกำกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย โบราณราชประเพณี หรือมาตรฐานการศึกษาของชาติ และกำหนดมาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ... ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขทั้งสิ้น 4 มาตรา ซึ่งไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น และสมาชิก สนช. ไม่ติดใจที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเสียง 170 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 3 เสียง

รวมทั้งยังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ... เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเสียง 157 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 2 เสียง

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ... ด้วยคะแนนเสียง 145 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 1 เสียง ซึ่งร่างกฎหมายนี้มีทั้งสิ้น 100 มาตรา มีการแก้ไข 3 มาตรา อีกทั้งยังเห็นชอบระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล การดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยเร่งด่วน และการไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดีสำหรับคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น