xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์จ่อชง กกร.กำหนดจุดควบคุมการขนย้าย สกัดลอบนำเข้ามะพร้าวผิด ก.ม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ว่า กรมการค้าภายในได้จัดทำโครงการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ปี 2562 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร นำมะพร้าวผลมาแปรรูปเป็นเนื้อมะพร้าวแห้ง จำหน่ายให้แก่โรงงานแปรรูป โรงงานน้ำมันมะพร้าว ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้อนุมัติเงินเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 33.48 ล้านบาท เพื่อนำร่องดำเนินการรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง 5,000 ตัน ในพื้นที่แหล่งผลิตมะพร้าวสำคัญ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

จังหวัดจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการตามสัดส่วนการผลิตมะพร้าว คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13.4 ล้านบาท จ.ชุมพร 10.7 ล้านบาท จ.สุราษฎร์ธานี 5.4 ล้านบาท และ จ.นครศรีธรรมราช 4 ล้านบาท และให้จังหวัดกำหนดจุดรับซื้อ เพื่อให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร นำเนื้อมะพร้าวแห้งมาจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการและโรงงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

โดยเกษตรกรจะขายเนื้อมะพร้าวแห้งที่ความชื้นไม่เกิน 6% ในราคานำตลาดที่กิโลกรัมละ 15 บาท โดยเป็นเงินที่ผู้รับซื้อจ่ายให้ 10 บาท รัฐจ่ายเพิ่มให้ 5 บาท และให้ค่าบริหารจัดการคุณภาพและค่ารวบรวมอีก 1.50 บาท

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมะพร้าวตกต่ำ คือการสกัดการลักลอบนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย โดยเตรียมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ (กกร.) ประกาศให้พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ควบคุมการขนย้ายผลผลิต หากมีการขนย้ายเกิน 7 ตัน ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในสัปดาห์หน้า