xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.การันตีระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิ 6 จังหวัดอันดามันรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวางระบบและพัฒนากลไกการแจ้งเตือนภัยสึนามิที่รวดเร็ว และทั่วถึง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) ได้เชื่อมโยงข้อมูลเตือนภัยสึนามิอย่างเป็นระบบ ผ่านศูนย์วิเคราะห์สึนามินานาชาติ พร้อมติดตามปัจจัยบ่งชี้แนวโน้มการเกิดสึนามิจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลเชิงลึกของแผ่นดินไหวในทะเล ข้อมูลแรงดันน้ำในระดับความลึกจากทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิฝั่งมหาสมุทรอินเดีย และข้อมูลระดับน้ำทะเลจากสถานีวัดระดับน้ำ รวมถึงได้วางระบบตรวจวัดและเตือนภัยสึนามิทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัยและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้ ได้จัดการประชุมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ในวันนี้ 16 มกราคม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 6 จังหวัด เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านบริการ ผู้ประกอบการด้านการประมง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำเครือข่ายเตือนภัยภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมกว่า 150 คน

นอกจากนี้ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิระบบ ETD (Easy to Deploy) ในทะเลอันดามัน ระหว่างวัน 16-18 มกราคม ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บข้อมูลของคลื่น แรงสั่นสะเทือนและปัจจัยบ่งชี้การเกิดคลื่นสึนามิ โดยทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลไปยังระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศต่างๆ ตามมาตรฐานสากล

อย่างไรก็ตาม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้เชื่อมโยงข้อมูลที่บ่งชี้ว่า จะเกิดสึนามิอย่างรอบด้านบนฐานข้อมูลเชิงวิชาการ พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยสึนามิที่แม่นยำรวดเร็ว อีกทั้งวางระบบเตือนภัยสึนามิให้พร้อมใช้งานในทุกพื้นที่เสี่ยงภัย ควบคู่กับการกระจายข้อมูลเตือนภัยสึนามิในหลากหลายช่องทางถึงระดับพื้นที่ รวมถึงสร้างเครือข่ายเตือนภัย ทำหน้าที่ประสานแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพทันท่วงที

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ผลักดันให้มีกรอบนโยบายและการทำงานในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการการปฏิบัติงานให้การจัดการสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีระบบ มีหน่วยเผชิญเหตุอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ