xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศราชกิจจาฯ ระเบียบ กกต. หลักเกณฑ์-วิธีสนับสนุนการหาเสียง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 69 ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรา 81 และมาตรา 81 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด จึงเป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 69 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ 80/2561 (44) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561”
ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ3 ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“พรรคการเมือง” หมายความว่า พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
“การสนับสนุน” หมายความว่า การส่งเสริม การช่วยเหลือ การอุปการะ
“โฆษณาหาเสียง” หมายความว่า การเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ เสียงของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้แก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียง
“การจัดสรรเวลา” หมายความว่า การก าหนดเวลาไว้โดยเฉพาะให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือการไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
“การออกอากาศ” หมายความว่า การกระจายเสียงทางวิทยุหรือการกระจายเสียงและแพร่ภาพทางวิทยุโทรทัศน์
“สถานี” หมายความว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” หมายความรวมถึง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครด้วย
“ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครด้วย
ข้อ4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น คณะกรรมการอาจกำหนด ยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ หมวด 1 การสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ข้อ5 การขอรับการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้แจ้งความประสงค์ก่อนปิดการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ดังนี้ (1) ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ต่อผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในจังหวัดที่ตนสมัคร (2) พรรคการเมืองแจ้งความประสงค์ต่อเลขาธิการ
ข้อ6 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอความร่วมมือผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดนั้นให้การสนับสนุนการจัดสรรเวลาให้แก่ผู้สมัครคนละไม่เกิน 5 นาที
ข้อ7 ให้เลขาธิการขอความร่วมมือผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้การสนับสนุนจัดสรรเวลาให้แก่พรรคการเมืองพรรคละไม่เกิน 10 นาที
ข้อ8 ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจัดท าวัสดุเผยแพร่ส าหรับการออกอากาศตามมาตรฐานของสถานีและมีความยาวไม่เกินเวลาตามข้อ 6 และข้อ 7 วัสดุเผยแพร่สำหรับการออกอากาศที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจัดทำตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ข้อความถ้อยคำที่สุภาพและรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลหรือพรรคการเมืองใด ไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อ9 ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองส่งวัสดุเผยแพร่ส าหรับการออกอากาศให้ผู้รับแจ้งตามข้อ 5 และภายในระยะเวลาที่ผู้รับแจ้งกำหนด