xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้"พล.อ.อ.เกษม"เปิดงานวันเด็กฯ ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับเด็ก และเยาวชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และพระราชทาน พระราโชวาทสำหรับเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ความว่า “เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเป็นกำลังที่สำคัญต่อประเทศชาติต่อไป
วันนี้ (12 ม.ค.) เมื่อเวลา 08.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สำหรับงานวันเด็กที่เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ จัดขึ้นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน
ที่จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของประเทศชาติ โดยพระราชทานพระราโชบายให้เป็นการจัดกิจกรรมแบบรวมการ โดยให้บุตรหลานของข้าราชบริพาร ตลอดจนเด็กและเยาวชนทั่วไป
ได้มาร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชบริพารที่มีผลการเรียนดี จำนวน 200 คน พระราชทานสลากออมสิน ของขวัญ ของเล่นเสริมทักษะและความรู้ ตลอดจนพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน
การนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วย
สำหรับบรรยากาศของการจัดงานตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ข้าราชบริพาร และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงต่างพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นจำนวนมาก โดยมีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาตั้งบูธเพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน