xs
xsm
sm
md
lg

สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การเดินอากาศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นพิเศษ วันนี้ (11 ม.ค.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรีเป็นเสนอ โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงสาระสำคัญของร่างกฎหมายว่า เพื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศปี 2497 เนื่องจากการผลิตอากาศยาน การผลิตส่วนประกอบสำคัญของอากาศยานและการซ่อมอากาศยานของหน่วยซ่อมอากาศยานบางประเภท เป็นกิจการที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในกิจการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยจึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เรื่องทุนและอำนาจการบริหารกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสำคัญของอากาศยานและผู้ขอรับใบรับรองหน่วยงานซ่อมประเภทที่หนึ่ง

สำหรับอากาศยานที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดตั้งแต่ 5,700 กิโลกรัมขึ้นไป สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและใบรับรองดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและอำนาจการบริหารกิจการโดยทั่วไปต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้มีสัญชาติไทย

ที่ประชุมมีมติรับหลักการวาระแรก ด้วยคะแนนเสียง 134 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 4 เสียง โดยกำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน และมีระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน