xs
xsm
sm
md
lg

ประธาน กสม.ส่งสารวันเด็ก ให้เด็กเติบโตอย่างมีศักดิ์ศรี สร้างคุณค่าให้ตนเองและสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เผยแพร่สารจากนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระบุว่า เด็กควรได้รับการดูแลจากทุกภาคส่วนของสังคม เพราะเรื่องของเด็กเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิกทุกคนในสังคม สมดังที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 3 ได้ให้หลักประกันไว้ว่า "ในการกระทำทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระทำโดยสถาบันทางสังคมสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก"

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอยืนยันในสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย มีความปลอดภัย มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่ดี มีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ได้รับการคุ้มครอง ได้แสดงออก และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นอันเหมาะสม

เป็นที่น่ายินดีว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ... เพราะการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบกับมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาสมองในช่วงปฐมวัย เป็นการสร้างคุณภาพสมองที่ฝังลึก ก่อให้เกิดเป็นความสามารถ อุปนิสัย และบุคลิกภาพที่ติดตัวบุคคลไปตลอดชีวิต เช่น การอ่านนิทานให้เด็กเล็กๆ ฟัง จะช่วยพัฒนาสมองของเด็ก เพราะนิทานจะช่วยกระตุ้นจินตนาการและพัฒนาการเรียนรู้

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเด็กในศตวรรษที่ 21 ก็มีเรื่องที่ท้าทายแก่เด็ก เพราะเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ต้องมีการปรับตัวอย่างฉับพลัน และการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จำนวนเด็กมีน้อยลง ทำให้มีภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งเด็กในวันนี้ที่จะเป็นวัยทำงานในอนาคต จะต้องเผชิญสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนของสังคมควรร่วมกันแก้ไขโดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการแก้ไขด้วย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเสริมพลังศักยภาพให้แก่เด็กในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอส่งกำลังใจมายังเด็กๆ ทุกคน ให้มีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ มีความสุข และเติบโตอย่างมีศักดิ์ศรี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป