xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ม.44 ยกเลิกผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2561 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้มาตรา 44 ยกเลิกผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและเปิดเผยตามมาตรา 120 พ.ศ.2561 ที่กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ช.เร่งดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ .2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งนี้ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อประกาศใช้ต่อไป
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/314/T_0042.PDF