xs
xsm
sm
md
lg

พระราชโองการปลด ขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหารพร้อมถอดยศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร ดังนี้

ว่าที่ร้อยโท เมธาวี สุขประเสริฐ ตำแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับหมวดทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ปฏิบัติการที่ 1 หมวดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มาตรฐานที่ 2 กองร้อยทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ที่ 1 กองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 2 กรมทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ประพฤติผิดวินัยทหาร กล่าวคือ เกียจคร้าน ละทิ้ง ประมาทเลินเล่อ ต่อหน้าที่ราชการ ละทิ้งหน้าที่เวรประจำพระองค์ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับยศและตำแหน่ง จึงให้ปลดออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร โดยไม่มีเบี้ยหวัด เป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ 2 สังกัดส่วนราชการในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2561

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน