xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปกครองยกฟ้อง"ป้าทุบรถ"ขอเพิกถอนข้อบัญญัติ กทม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องในคดีที่ น.ส.รัตนฉัตร แสงหยกตระการ น.ส.บุญศรี แสงหยกตระการ และ น.ส.ราณี แสงหยกตระการ หรือป้าทุบรถ ผู้พักอาศัยในหมู่บ้านเสรีวิลล่า ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่กรุงเทพมหานครละเลยปล่อยให้เกิดตลาดรอบพื้นที่บ้านก่อความเดือดรำคาญ ยื่นฟ้องขอให้ศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง ใช้ หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณโดยรอบสวนหลวง ร.9 ในท้องที่แขวงหนองบอน แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ลว.7 กรกฎาคม 2559

ศาลเห็นว่าข้อบัญญัติกทม.ที่พิพาท ปรับปรุงแก้ไขจากข้อบัญญัติกทม.ฉบับเดิมที่ออกปี 2532 โดยมีประชาชนผู้ประกอบการขอให้แก้ไขด้วยเหตุผลให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสำนักผังเมือง กทม.ได้ยกร่างและเสนอตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ จนที่สุดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 สภากทม.มีมติเห็นชอบและผู้ว่าฯ กทม.ลงนามพร้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย จึงเห็นว่าการออกข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว

คำพิพากษาระบุว่าแม้ข้อบัญญัติกทม.ดังกล่าวจะให้พื้นที่บริเวณที่ 1 สามารถก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารอยู่อาศัยรวมได้ ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่ก่อสร้างเฉพาะบ้านเดี่ยว แต่การใช้ประโยชน์ในที่ดินและการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและการควบคุมอาคารแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2515 และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินรวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย คือหากพื้นที่บริเวณที่ 1 พื้นที่ใดได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินตามปว.ฉบับที่ 286 และพ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน 2543 การใช้ประโยชน์ในที่ดิน การก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารในพื้นที่ที่จัดสรรที่ดินดังกล่าว ยังต้องดำเนินการให้เป็นไปตามโฉนดที่ดิน แผนผังโครงการและวิธีการแนบท้ายใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเท่านั้น

น.ส.รัตนฉัตร กล่าวภายหลังฟังคำพิพากษาว่า ข้อบัญญัติกทม.มีถึง 51 ฉบับ แต่กทม.กลับอาศัยปัญหาเรื่องการก่อสร้างตลาดมาเจาะจงแก้ไขข้อบัญญัติฉบับนี้ เพื่อจะได้ดัดแปลงการใช้พื้นที่ในบริเวณที่เกิดปัญหาให้สร้างสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงเกินกว่า 15 เมตรได้ โดยอ้างเรื่องการเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อนุรักษ์มากว่า 30 ปี ซึ่งไม่ควรนำเรื่องของความเจริญมาปรับใช้กับพื้นที่อนุรักษ์

น.ส.รัตนฉัตร กล่าวว่า แม้ศาลจะยกฟ้อง แต่ในเนื้อหาของคำพิพากษาระบุให้ดัดแปลงการใช้พื้นที่ต้องยึดประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 และพ.ร.บ.จัดสรรการจัดสรรที่ดิน 2543 รวมถึงรายละเอียด แผนผังโครงการ สัญญ าแนบท้ายการจัดสรรที่ดิน โฉนดของผู้ถือครองที่ดินเป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้อยู่อาศัยได้ส่วนหนึ่ง แต่ไม่สามารถวางใจได้ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเสรีวิลล่าเกิดจากคนที่ไม่รักษากฎหมาย อาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนผู้อยู่อาศัยโดยรอบสวนหลวงร. 9 จะต้องคอยตรวจสอบการปฏิบัติของกทม. หากว่ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกระทบสิทธิของตนเองก็ต้องออกมาต่อสู้ อย่าละเลย ต้องออกมาเรียกร้องปกป้องสิทธิของตนเอง เพราะไม่เช่นนั้นทุกคนจะเดือดร้อนถาวรตลอดไป