xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.ขยายเวลาให้กรรมการหน่วยงานรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ เริ่มบังคับใช้ 1 ก.พ.62

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งก่อนหน้านี้มีมติให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าว ในตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าไปแล้วนั้น

ที่ประชุม ป.ป.ช. มีมติเพิ่มเติมให้ขยายเวลาการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน ในส่วนของกรรมการหน่วยงานอื่นของรัฐ ประกอบด้วย กองทุน ได้แก่ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กองทุนยุติธรรม กองทุนสงเคราะห์ กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่ ประธานกรรมการและกรรมการ ก.ล.ต. เลขาธิการ ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ คปภ. และเลขาธิการ คปภ.

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้แก่ ประธานกรรมการและกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคกับตำแหน่งที่ก่อนหน้านี้ได้ขยายเวลาไปแล้ว ดังนั้นจะทำให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562