xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลรณรงค์ยุติ-ไม่ยอมรับความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและแสดงเจตนารมณ์ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล องค์กร และสื่อที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรง เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรี รัฐบาลจึงให้ความสำคัญโดยกำหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีเป้าหมายให้สถาบันสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงรับนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวใน 3 มิติ คือ การสร้างภูมิคุ้มกันคุ้มครองและป้องกันบุคคลในครอบครัวให้ปราศจากความรุนแรง การช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว การเสริมพลังเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง รวมทั้งการปรับเจตคติของคนในสังคมเป็นประเด็นสำคัญในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งในส่วนของประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งในปีนี้มีแนวคิด ว่า He For She ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิดยุติความรุนแรง เพื่อเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชายทุกวัยและทุกสาขาอาชีพเพื่อเป็นพลังยุติความรุนแรง