xs
xsm
sm
md
lg

พม.จ่อชง ครม.ขยายอายุรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็น 6 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงถึงกรณีมีผู้ร้องเรียนนายกรัฐมนตรีว่าไม่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจน ทั้งที่ขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิไปแล้ว ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มเงินอุดหนุนจาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อเดือน เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 3 ปีนั้น ขณะนี้มีผู้ปกครองมาขอรับสิทธิให้กับเด็กแล้ว 680,000 คน แต่เนื่องจากมีผู้ปกครองบางส่วนยื่นเอกสารไม่ครบ บัญชีธนาคารผิดประเภท ไม่ใช่สะสมทรัพย์ หรือบัญชีถูกปิด เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว ขณะที่คุณสมบัติของเด็กไม่เข้าข่ายที่จะได้รับเงินอุดหนุน จึงทำให้มีเด็กยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนกว่า 97,000 คน

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ยืนยันว่า กรมกิจการเด็กฯ ได้เร่งดำเนินการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดติดต่อผู้ปกครองเป็นรายบุคคล ให้เร่งดำเนินการแก้ไขส่วนที่ตกหล่น ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้แล้วจำนวนมาก เหลือเพียงที่ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขราว 54,000 คนเท่านั้น คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะสามารถแก้ปัญหาได้ครบและได้รับเงินอุดหนุนทุกคน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กที่เกิดในครอบครัวยากจนทุกคน กรมกิจการเด็กฯ จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขอขยายเงินอุดหนุนจากเดิมให้ถึง 3 ปี เป็นให้จนถึงอายุ 6 ปี โดยใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 6,900 ล้านบาท รวมงบเงินอุดหนุนทั้งหมด ประมาณ 10,300 ล้านบาท และจะมีเด็กได้รับประโยชน์เกือบ 2 ล้านคน โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้และเปิดให้ผู้ปกครองที่มีบุตรเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินอุดหนุนได้ภายในเดือนธันวาคมนี้