xs
xsm
sm
md
lg

สนช.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (12 ต.ค.) เวลา 10.00 น. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง โดยเป็นไปตามมาตรา 222 มาตรา 217 ประกอบมาตรา 204 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560)
จากนั้นพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2560 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551