xs
xsm
sm
md
lg

วช.เผยรัฐมอบนโยบายขยายชุมชนไม้มีค่า ตั้งเป้า 10 ปี 2 หมื่นชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายขยายผลชุมชนไม้มีค่าเพื่อเกษตรกรไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกไม้มีค่า โดยตั้งเป้าประเทศไทยจะเกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน ภายใน 10 ปี ได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 26 ล้านไร่  ส่งเสริมแล้วขยายผลให้ประชาชน 2,600,000 ครัวเรือน  ปลูกต้นไม้ 1,000 ล้านต้น เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแสนล้านบาท
ทั้งนี้  วช.รับมอบหมายบูรณาการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว  โดยผนึกกำลังร่วมกรมป่าไม้  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยจะร่วมผลักดันกลไกการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับประชาชน

สำหรับกลไกดำเนินงานบูรณาการร่วมกันมี  3 เรื่องสำคัญ คือ 1.การผลักดันกฎหมายและมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 2. การเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ ปลูก และแปรรูป เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปลูกมีข้อมูลว่าจะปลูกอะไร ปลูกอย่างไร และมีพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม  และ 3. การส่งเสริมการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

อย่างไรก็ดีรัฐบาลได้เตรียมกลไกผลักดันอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการสนองผลตามนโยบายกลไกประชารัฐ และไทยนิยมยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของไทยอย่างยั่งยืน